Aktuelt

Orange the world og Read the Signs - kampanjer i forbindelse med den internasjonale dagen for bekjempelse av vold mot kvinner
BERGEN KOMMUNE OG HANDLINGSPLAN MOT VOLD I NÆRE RELASJONER
Bergen kommune skal rullere sin handlingsplan mot vold i nære relasjoner. Sammen med Bergen Kvinnesaksforening, Bergen Sanitetsforening og Vestland Innvandrerråd hadde vi møte 13. mars med byrådene Line Berggreen Jacobsen og Eduardo Andersen om temaet. 19. april hadde vi et første innspillsmøte med Bergen kommune ved Berit Kleppe. Vi vil senere, i samarbeid, arrangere workshops, for at voldsutsatte kan komme med direkte innspill til kommunen. Vi tror at de som kan gi de beste innspillene er nettopp de som er, eller har vært, direkte berørt av vold i nære relasjoner.
VOLD I NÆRE RELASJONER
Mer enn hver 3. kvinne i verden opplever fysisk eller seksuell vold i nære relasjoner.
I Norge oppgir hver 4. kvinne å ha vært utsatt for vold i nære relasjoner etter fylte 18. år. Det er høye tall. Samtidig kan vi ikke utelukke at det er mye skjult vold og dermed mørketall.
Vold har mange uttrykk. Det kan være fysisk vold, psykisk vold, seksuelle overgrep og latent vold. Det kan være negativ sosial kontroll, digital vold/nettovergrep, kjønnslemlestelse eller tvangsekteskap.

Vold i nære relasjoner er alvorlig kriminalitet. Det er brudd på Menneskerettighetene, og utgjør et omfattende samfunns-­ og folkehelseproblem. Det utgjør en stor barriere i arbeidet for å oppnå likestilling.
For de som blir utsatt for det, fører vold i nære relasjoner til utrygghet, helseutfordringer og i verste fall drap. Hvert 4. drap i Norge er partnerdrap, og i syv av ti partnerdrap er det registrert partnervold før drapet.

FOREBYGG OG FORHINDRE VOLD I NÆRE RELASJONER

Hva kan du og jeg gjøre for å forhindre vold i nære relasjoner?
Først og fremst ved å være våkne medmennesker, se og forstå signaler og gjøre noe med det.

 

Fra møte med byrådene Line Berggreen Jacobsen og Eduardo Hans Andersen
Fra møte med byrådene Line Berggreen Jacobsen og Eduardo Hans Andersen